VERSIE / VERSION: 1.0048 16/06/2023

ALGEMENE VOORWAARDEN


VOORWAARDEN - PRIVACY

NEDERLANDSE VERSIE

(English version below)

1. ALGEMENE BEPALINGEN


EvaluateMe! is een platform gemaakt door TVL Entertainment met maatschappelijke zetel te Rozentuin 53, 2640 Mortsel in België met ondernemingsnummer BE0658.928.324. Hieronder worden de termen die gebruikt worden in deze voorwaarden verklaard;

- bij "gebruiker" wordt bedoeld iedereen die gebruik maakt van het platform.

- bij "EvaluateMe!" wordt de organisatie achter het platform (zoals hierboven geschreven) bedoeld.

- "verklaring" betekent deze verklaring van de privacyregels en algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven die verband houden met het platform.


2. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

2.1 GDPR-wetgeving

Wij als organisatie achter het platform EvaluateMe! hechten een groot belang aan de bescherming van jouw privacy. Daarom zijn we in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR). In deze verklaring vind je de verplichtingen die we naleven.

Zodra je gebruiktmaakt van ons platform en de daarbij horende diensten wordt jij als gebruiker gevraagd akkoord te gaan met deze verklaring. We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens enkel om onze diensten te kunnen evalueren en verbeteren. Jouw gegevens worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan derden. Na het verwijderen van een account worden je gegevens nog 30 dagen bijgehouden voor mocht je je bedenken, daarna wordt elke vorm van gegevens verwijderd van onze servers.

2.2 Verwerking persoonsgegevens

We verwerken je gegevens enkel zodat we jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring kunnen bezorgen. We doen dit om jou bij te staan bij;

- het beantwoorden van vragen

- het verlenen van individuele ondersteuning

- de aanbieding van algemene informatie over het platform, zoals instructievideo's

- de detectie en meldingen van fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

2.3 Wijzigen van gebruikersinformatie

Indien je jouw gebruikersinformatie wenst te wijzigen of up te daten, kan je dit doen door een mail te sturen naar info@evaluateme.be of door het contactformulier op de website in te vullen.

2.4 Om de technische werking van het platform te kunnen garanderen, gebruiken we de volgende tools;

- cookies en lokale opslagtechnieken

- log-informatie.

Op die manier kunnen we je altijd zo snel mogelijk bijstaan bij technische problemen.

2.5 Extra databeschermingsmaatregelen

Omdat we jouw data enorm belangrijk vinden, nemen we extra maatregelen om deze te beschermen. Deze houden in;

- de gegevens worden opgeslagen op extra beveiligde servers waarvan enkel de administrator van het bedrijf toegang tot heeft.
- onze servers zijn versleuteld met twee-factor authenticatie.

- de wachtwoorden van onze servers worden elke 6 maanden geüpdatet.


3. RECHTEN ALS GEBRUIKER

3.1 Wettelijke bepaalde rechten

We bewaren jouw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk. We bewaren deze enkel in een beveiligd archief zolang je gebruikmaakt van je account. De risico's tot inbreuken van ons archief is minimaal door de strikte veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen. Je kan je als gebruiker altijd zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als onze organisatie deze verkregen heeft met het oog op direct marketing. Je hebt volgens de wet ook recht op de inzage van je persoonsgegevens in ons systeem dewelke we op een gestructureerde en leesbare vorm zullen meedelen. We verbinden ons ertoe binnen de 14 werkdagen aan je noden te voorzien.

3.2 Wettelijk recht om klacht in te dienen

Je hebt als gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie. Meer informatie vind je op www.privacycommission.be.


4. GEBRUIKERSOVEREENKOMST

4.1 Algemeen

Deze overeenkomst wordt gesloten voor het gebruik van EvaluateMe! tussen;

"de gebruiker" en "TVL Entertainment, Rozentuin 53, 2640 Mortsel, België met ondernemingsnummer BE0658.928.324, hierna "de organisatie" of "EvaluateMe!" genoemd.

4.2 Bepaling

Dit onderdeel kadert binnen de volledige voorwaarden die hier te vinden zijn. Bij het gebruik van dit platform, ga je als gebruiker automatisch akkoord met al hetgeen te vinden is binnen deze volledige voorwaarden.

4.3 Gebruiksrecht

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het platform. De werkelijke omvang van het gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de gebruiker. Het gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft geen recht aan de gebruiker om EvaluateMe! te verkopen, herpubliceren, herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

4.4 Gebruikersprofiel

De gebruiker krijgt pas toegang tot het platform nadat er een gebruikersprofiel werd aangemaakt. De gegevens die ingevoerd worden dienen correct en waarheidsgetrouw te worden ingevoerd. Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het gebruikersprofiel ook niet overdragen aan derden. De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

4.5 Misdrijf

Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven. EvaluateMe! houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “Einde van het Gebruiksrecht” voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.

4.6 Beperkingen in het gebruiksrecht

-Het is de gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder worden bijvoorbeeld spiders, crawlers, keyloggers, robots en gelijkaardige software verstaan.

-Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan de gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of indirecte schade of hinder kan toebrengen. Hieronder wordt onder meer het uitvoeren van Denial of Service aanvallen verstaan.

- Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de aanmelding via een computer die fungeert als open proxy.

- Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Iedere vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd te zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.

4.7 Gebruik van het platform

Ieder gebruik van EvaluateMe! gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan EvaluateMe!, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Wij bieden het platform en de daarbij horende diensten aan op een ‘as is’ (“zoals het is”) en ‘as available’ (“in functie van de beschikbaarheden”) basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

We hebben het recht om de toegang tot EvaluateMe! te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.


5. COOKIES

We onderscheiden bij het gebruik van ons platform een aantal verschillende soorten cookies. Deze zorgen ervoor dat je surfervaring beter, gemakkelijker en toegankelijk wordt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser wordt gemaakt.

- noodzakelijke cookies: deze zijn nodig om het platform draaiend te kunnen houden, deze blijven beperkt in tijd bewaard.

- functionele cookies: deze vergemakkelijken het functioneren en maakt de ervaring aangenamer voor de gebruiker, deze blijven beperkt in tijd bewaard.

- analytische cookies: we maken o.a. gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe het platform wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we het platform verbeteren en nieuwe functies aanbieden, deze cookies blijven langere tijd bewaard.


6. EINDE VAN HET GEBRUIKSRECHT

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een bepaalde duur (normaliter één jaar) dewelke tussen EvaluateMe! en de school of individuele gebruiker wordt afgesproken. Zodra je account verwijderd wordt, zal je gebruiksrecht en toegang automatisch een einde nemen, alsook na wanbetaling van de factuur. Daarnaast kan de gebruiker ook zelf op elk moment en zonder meer het gebruik beëindigen, de betaalde periode blijft het platform wel nog beschikbaar. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het gebruikerprofiel met zich mee zodat alle bestanden beschikbaar blijven indien nodig. Een volledige verwijdering kan wel met een mail naar info@evaluateme.be worden aangevraagd. We handelen dit dan binnen de 14 werkdagen af. EvaluateMe! behoudt zich het recht voor om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met de in deze gebruikersovereenkomst bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld een schorsing van het gebruiksrecht van de gebruiker. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. Indien de gebruiker van oordeel is dat EvaluateMe! deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zullen we deze argumenten meenemen in onze beoordeling zonder dat we verplicht zijn de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen. De beëindiging en verwijdering van een gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud betekenen.


7. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Indien de gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van EvaluateMe! in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van EvaluateMe! veroorzaakt, moet de gebruiker alle nodige maatregelen nemen om EvaluateMe! van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.


8. ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Wij behouden ons de vrijheid om EvaluateMe! en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of tijdelijk stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot een schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruikersovereenkomst in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. In dergelijk geval wordt de betrokken bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de bedoeling van EvaluateMe! en de gebruiker uitgelegd. De titels die wij in de gebruikersovereenkomst gebruiken zijn louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

Indien EvaluateMe! de keuze maakt om bepalingen niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze bepaling(en) steeds later worden afgedwongen.

Deze gebruikersovereenkomst wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze gebruikersovereenkomst wordt alles in het werk gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Kontich.

TERMS & CONDITIONS


CONDITIONS - PRIVACY

ENGLISH VERSION

1. GENERAL PROVISIONS


Evaluate Me! is a platform created by TVL Entertainment with registered office at Rozentuin 53, 2640 Mortsel in Belgium with company number BE0658.928.324. The terms used in these terms and conditions are explained below;

- "User" means anyone who uses the platform.

- "EvaluateMe!" refers to the organization behind the platform (as written above).

- "Statement" means this statement of the privacy rules and terms and conditions as described below that relate to the Platform.


2. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION

2.1 GDPR legislation

We as an organization behind the platform EvaluateMe! attach great importance to the protection of your privacy. That is why we are in compliance with the European General Data Processing Regulation (GDPR). In this statement you will find the obligations that we comply with.

As soon as you use our platform and the associated services, you as a user are asked to agree to this statement. We only collect and process personal data to evaluate and improve our services. Your data will never be passed on to third parties without permission. After deleting your account, your personal data will be kept for another 30 days, in case you change your mind. After those 30 days, every form of personal data will be deleted from our servers.

2.2 Processing personal data

We only process your data so that we can provide you with a safe, optimal and personal user experience. We do this to assist you with;

- answering questions

- providing individual support

- the provision of general information about the platform, such as instructional videos

- the detection and reporting of fraud, errors and/or criminal behaviour.

2.3 Changing User Information

If you wish to change or update your user information, you can do so by sending an email to info@evaluateme.be or by filling in the contact form on the website.

2.4 In order to guarantee the technical operation of the platform, we use the following tools;

- cookies and local storage techniques

- log information.

That way we can always assist you as quickly as possible in case of technical problems.

2.5 Extra data security measures

Because we care about your data, we take extra measures to protect this. This includes;

- all the data are saved on extra secure servers which only the administrator has access to.
- our servers are encrypted with two-factor authentication.

- the passwords of our servers are updated every 6 months.


3. RIGHTS AS USER

3.1 Statutory rights

We never store your data longer than strictly necessary. We only keep it in a secure archive for as long as you use your account. The risk of breaches of our archive is minimal due to the strict security measures we have taken. As a user, you can always object without motivation to the processing of your personal data if our organization has obtained it for the purpose of direct marketing. According to the law, you also have the right to inspect your personal data in our system, which we will communicate in a structured and readable form. We undertake to meet your needs within 14 working days.

3.2 Legal right to file a complaint

As a user you have the right to submit a complaint to the Belgian Privacy Commission. More information can be found at www.privacycommission.be.


4. USER AGREEMENT

4.1 GeneralThis agreement is made for the use of EvaluateMe! between;

"the user" and "TVL Entertainment, Rozentuin 53, 2640 Mortsel, Belgium with company number BE0658.928.324, hereinafter referred to as "the organization" or "EvaluateMe!".

4.2 Determination

This part is part of the full terms and conditions that can be found here. When using this platform, you as a user automatically agree to everything that can be found within these full terms and conditions.

4.3 Right of Use

Each user is granted a limited right to access, use and view the platform. The actual scope of the right of use differs according to the capacity of the user. The right of use is granted in the form of a limited, revocable, non-exclusive and non-transferable license. This license does not entitle the user to use EvaluateMe! sell, republish, redistribute, transfer or license.

4.4 User Profile

The user only gains access to the platform after a user profile has been created. The data entered must be entered correctly and truthfully. Each user profile is strictly individual, personal and confidential. You also cannot transfer the user profile to third parties. The user is exclusively responsible for all actions performed with the user profile and must also ensure the confidentiality of the user profile, including the login details.

4.5 Crime

It is absolutely forbidden to violate the confidentiality of the User Profile. The assumption of name (article 231 Penal Code), Forgery in information technology (article 210bis §1 Penal Code), assault on honor and reputation (article 443 and 453bis Penal Code) and other forms of identity fraud are punishable criminal offenses. Evaluate Me! does not actively monitor created User Profiles, but reserves the right to take all appropriate measures in cases where this is required. See “End of License” for more information about our possible actions.

4.6 Restrictions on Right of Use

-The user is prohibited from using software programs aimed at collecting and obtaining data. This includes, for example, spiders, crawlers, keyloggers, robots and similar software.

-It is not allowed to start certain processes or software programs of which the user can reasonably suspect that this can cause direct or indirect damage or nuisance to other users. This includes the execution of Denial of Service attacks.

- It is not allowed to use a strange identity and/or strange data during registration and/or registration. This also includes logging in via a computer that acts as an open proxy.

- Any form of content that can be considered inappropriate and/or illegal. Any form of content that is illegal, unlawful, harmful, misleading, threatening, offensive, excessively obscene, child pornographic, offensive, racist and/or generally contrary to public order and morality is considered inappropriate. This content does not necessarily have to violate applicable law or the rights of third parties to be considered inappropriate.

4.7 Use of the Platform

Any use of EvaluateMe! is always at your own risk. This means that we bear no liability for damage resulting from malfunctions, interruptions, harmful elements or defects to EvaluateMe!, regardless of the existence of force majeure or an extraneous cause. We offer the platform and the associated services on an "as is" ("as it is") and "as available" ("depending on availability") basis, i.e. without any implicit or explicit guarantee.

We have the right to block access to EvaluateMe! limit and/or interrupt in whole or in part at any time, even without prior warning. In principle, we only do this if the circumstances warrant it, but this is not an absolute condition.


5. COOKIES

We distinguish a number of different types of cookies when using our platform. These ensure that your browsing experience becomes better, easier and accessible. A cookie is a small text file that is created in the browser by the server of a website.

- necessary cookies: these are necessary to keep the platform running, they are stored for a limited time.

- functional cookies: these facilitate the functioning and make the experience more pleasant for the user, they are stored for a limited time.

- analytical cookies: we use, among other things, Google Analytics to analyze how the platform is used. In this way we can improve the platform and offer new functions, these cookies are stored for a longer period of time.


6. END OF THE USER RIGHT

The right of use is granted for a certain duration (usually one year) which is between EvaluateMe! and the school or individual user is agreed upon. As soon as your account is deleted, your right of use and access will automatically end, as well as after non-payment of the invoice. In addition, the user can also terminate the use at any time and without further ado, the platform will still be available for the paid period. Such termination does not automatically delete the user profile so that all files remain available if needed. A complete removal can be requested by sending an email to info@evaluateme.be. We will then process this within 14 working days. Evaluate Me! reserves the right to take all reasonable and appropriate measures if the user acts in violation of the obligations set out in this user agreement, for example a suspension of the user's right of use. These measures can be taken without prior warning and/or notification if the situation so requires. If the user believes that EvaluateMe! wrongly took these measures, we will take these arguments into account in our assessment without being obliged to nullify the original measures. The termination and deletion of a user profile may mean the (future) removal of all added content.


7. LIABILITY AND INDEMNIFICATION

If the user, due to a contractual or extra-contractual shortcoming attributable to him, cannot assume the liability of EvaluateMe! compromises and/or damage, loss and costs (including costs for legal assistance) on behalf of EvaluateMe! caused, the user must take all necessary measures to prevent EvaluateMe! from these adverse consequences.


8. GENERAL CONDITIONS USER AGREEMENT

We reserve the right to EvaluateMe! and to change, expand, limit or temporarily discontinue the associated services at any time. The use of this right does not require prior notice to the user and does not give rise to any compensation.

If the operation or validity of one or more of the above provisions of this user agreement is compromised, this will not affect the validity of the other provisions of this user agreement. In such case, the relevant provision will be used as closely as possible in accordance with the intent of EvaluateMe! and explained to the user. The titles we use in the user agreement are for illustrative purposes only. No legal value can be derived from it.

If EvaluateMe! If you choose not to enforce provisions, this will not constitute a waiver of the right and these provision(s) can always be enforced at a later date.

This User Agreement is exclusively governed and construed in accordance with Belgian law. In the event of any dispute regarding the implementation of this user agreement, every effort will be made to find an amicable solution. In the absence of an amicable solution, the dispute may be submitted to a center for arbitration and mediation (such as CEPANI) or a competent court. Disputes fall under the jurisdiction of the courts of Antwerp, Kontich department.